คำชี้แจงก่อนการตัดสินใจเลือกที่พัก

 

1. ข้อมูลนี้ จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกด้านข้อมูลที่พักให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยที่มหาวิทยาลัยไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียใดๆ กับผู้ประกอบการทั้งสิ้น

2. ข้อมูลต่างๆ นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ตามระยะเวลา ดังนั้น ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องและความทันสมัยของข้อมูลด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง

3. โปรดใช้วิจารณญานในการตัดสินใจเลือกที่พัก เนื่องจากข้อมูลนี้จะมีทั้งหอพักที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย ห้องเช่า แมนชั้น อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม ฯลฯ ซึ่งหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ขึ้น     มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณ

 

อนึ่ง มหาวิทยาลัยได้มีการออกตรวจหอพักในซอยรังสิตภิรมย์ และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คลองหลวง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สรรพสามิต เจ้าหน้าที่ ปปส. เจ้าหน้าที่กระทวงสาธารณสุข ทุกครั้งตามที่ได้รับการร้องขอมาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างกรอบความคุ้มกันนักศึกษาไม่ให้แสดงออกซึ่งพฤติกรรมอันไม่เหมาะสม เช่น การดื่มสุรา การเล่นการพนัน การเสพยาเสพย์ติด การทะเลาะวิวาท ฯลฯ โดยหากตรวจพบหรือได้รับแจ้งข้อมูลมา มหาวิทยาลัยจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษตามข้ออบังคับต่อไป

 

"คิดให้รอบคอบ ตรวจสอบให้ถูกต้อง มองให้ลึกซึ้ง แล้วจึงตัดสินใจ"

 

ด้วยความปรารถนาดี

แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษาและสวัสดิการ


อาคารสูง 8 ชั้น ห้องพักชาย ชั้นที่ 2-5 ห้องพักหญิง ชั้นที่ 6-8 อยู่ในซอยรังสิตภิรมย์

อาคารสูง 8 ชั้น ห้องพักชาย ชั้นที่ 2-4 ห้องพักหญิง ชั้นที่ 5-8 อยู่ในซอยรังสิตภิรมย์

อาคารสูง 5 ชั้น ห้องพักชาย และห้องพักหญิง อยู่ในซอยรังสิตภิรมย์

อาคารสูง 8 ชั้น ห้องพักชาย ชั้นที่ 2- 5 ห้องพักหญิง ชั้นที่ 6-8 อยู่ในซอยรังสิตภิรมย์

อาคารสีเขียว สูง 8 ชั้น เป็นห้องพักชาย อยู่ในซอยรังสิตภิรมย์

อาคารสูง 8 ชั้น ห้องพักหญิง (รับเฉพาะนักศึกษา) อยู่ในซอยรังสิตภิรมย์

อาคารสูง 8 ชั้น ห้องพักชาย ชั้นที่ 2-4 ห้องพักหญิง ชั้นที่ 5-8 อยู่ในซอยรังสิตภิรมย์

อาคารสูง 7 ชั้น ห้องพักชาย ชั้นที่ 2-4 ห้องพักหญิง ชั้นที่ 5-7 อยู่ในซอยรังสิตภิรมย์

อาคารสูง 15 ชั้น แบ่งฝั่งของอาคารห้องพักชาย ฝั่งขวาห้องพักหญิงฝั่งซ้าย อยู่ในซอยรังสิตภิรมย์

อาคารสูง 8 ชั้น ห้องพักชาย ชั้นที่ 2- 4 ห้องพักหญิง ชั้นที่ 5-8 อยู่ในซอยรังสิตภิรมย์

อาคาร สูง 8 ชั้น ห้องพักหญิง ชั้นที่ 3-5 ห้องพักชาย ชั้นที่ 6-8 อยู่ในซอยรังสิตภิรมย์

อาคารสูง 8 ชั้น ห้องพักชาย ชั้นที่ 2- 4 ห้องพักหญิง ชั้นที่ 5-8 อยู่ในซอยรังสิตภิรมย์
 


 

อาคารสูง 8 ชั้น ห้องพักชาย ชั้นที่ 2-3 ห้องพักหญิง ชั้นที่ 4-8 อยู่ในซอยรังสิตภิรมย์

อาคารสูง 8 ชั้น จดทะเบียนหอพักหญิง ชั้นที่ 2-6 ชาย ชั้นที่ 7-8 อยู่ในซอยรังสิตภิรมย์