นาโยนแก้ปัญหาวัชชพืชข้าว คลองสี่ ปทุมธานี

จบปัญหาข้าวดีดด้วย "การทำนาโยน"

ส่งเสริมและพัฒนาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเป็นพลเมือง

ชุมชนสรรค์สร้างพื้นที่สร้างสรรค์ โครงการสะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์เพื่อสังคม
จากผลการดำเนินโครงการ “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก้ปัญหาข้าวดีด” ในปีการศึกษา2554 ทำให้ได้ข้อสรุปว่าการแก้ปัญหาวัชพืชข้าว หรือ ข้าวดีด นั้น สามารถทำได้ด้วย “การทำนาโยนกล้า” ......
จากแนวคิด ”การทำนาโยนเพื่อแก้ปัญหาข้าวดีด” ได้รับการพิสูจน์โดยคุณลำพอง เจริญลา เกษตรกรผู้ร่วมโครงการหนึ่งเดียว ที่อาสาเปลี่ยนวิธีการทำนาจากเดิมมาทำนาโยนในพื้นที่ 18 ไร่... ...
คณะนิติศาสตร์ร่วมกับคณะทำงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นำโดย ผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ ตัวแทนนักศึกษาคณะนิติฯ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง.
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะทำงานบริการวิชาการแก่สังคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดโครงการชุมชนสรรค์สร้าง พื้นที่สร้างสรรค์ .......

ครูละอ่อนสอนน้องรักษ์ภาษาไทย

ศิลปกรรมเพื่อชุมชน

เสริมทักษะการผลิตสื่อการสอนด้วย PowerPoint 2003

เครื่องทำคุกกี้สับปะรด นวัตกรรมเพื่อชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับคณะทำงานมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดกิจกรรม “ครูละอ่อนสอนน้องรักษ์ภาษาไทย” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี...
คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกับคณะทำงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิยาลัยกรุงเทพ จัดโครงการ “สร้างคุณค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยการออกแบบ” ... ...
อาจารย์เสาวณี แซ่ตั้ง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ อาจารย์ชลิตา ลิขนะนันท์ อาจารย์สุนทร อักษรเชิดชู อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ...
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยอาจารย์ นนทวัจน์ เจนภูมิศาสตร์ และคุณ ธนันท์นนธ์ รักเหย้า ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เป็นเครื่องทุ่นแรงให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี.......